Om mig/About me

Mit navn er Bettina Martens og jeg har været opdrætter af Coton de Tulear siden 2011.
Hunde har altid være en stor del af mit liv, og da jeg blev gift med Mikael, som desværre var allergisk overfor hunde, stødte jeg på denne fantastiske allergivenlige race, som i den grad ændrede mit liv.
 
I 2011 tog jeg Dansk Kennel Klubs komplette opdrætteruddannelse, og har siden da haft 1-3 kuld årligt. Mine hvalpe er avlet udfra Klubben for små selskabshunde (KSS) samt Danske Kennel Klubs (DKK´s) avlsanbefalinger.

At være opdrætter er et stort ansvar. Det er ikke bare at sætte hvalpe til verden - nej, det handler i høj grad om at sætte sunde og racetypiske hvalpe til verden, med det for racen typiske legesyge og kærlige temperament. Derfor bruger jeg kun det allerbedste avlsmateriale. Alle mine hunde er fuldt DNA testet for alle kendte arvelige sygdomme i racen, de øjenlyses 1 x årligt samt har 0/0 i patella (dvs ingen løse knæled). Mine avlshunde har alle været udstillet for mange forskellige dommere, for at sikre at de er så racetypiske som muligt, iht. Coton de Tulear racestandarden. Flere af dem er tilmed Champions i flere forskellige lande. Vores hunde lever sammen med os som elskelige familiemedlemmer, dvs de er hvor vi er.

Jeg bor delvis i Gilleleje, Nordsjælland samt Nr. Alslev på Falster, afhængig af årstiden – begge steder er vores hjem indrettet efter optimal trivsel for hundene, da de altid opholder sig sammen med os – både inde og ud. Vi nyder og benytter os meget af naturen omkring os, og de lange gode strande begge steder – hvor de strækker ud. Selvom vi efterhånden er blevet en stor hundefamilie, værdsætter vi vores daglige gåture og

Jeg vægter højt at kunne sende top socialiserede, modne og tillidsfulde hunde videre ud til deres familier, hvorfor de først flytter hjemmefra med 10 uger. Min erfaring har vist mig, at de sidste 2 uger gør en kæmpe forskel i deres parathed til at møde verden. Hvalpene bor isolereret med mor de første 3-4 uger af deres opvækst, hvorefter de flytter ind i stue/køkken, hvor de gradvist integreres med resten af flokken, og deltager i hverdagens lyde og leg. Jeg har 4 generationer boende under samme tag – så hvalpene vokser op med deres hundefamilie, som alle er med til at opdrage dem og lære at indpasse sig i en flok.


Kontakt mig gerne for evt spørgsmål, eller for næste kuld.

Bettina
My name is Bettina Martens and I have been a Coton de Tulear breeder since 2011.
Dogs have always been a great part of my life and when I married Mikael, whom unfortunately was allergic to dogs, I came across this beautiful hypoallergenic breed, the Coton de Tulear. Getting to know and loving this breed has truly changed my life.

In 2011 I took the Danish Kennel Club's complete breeder education and since then I have had 1-3 litters of puppies every year. My puppies are bred based on the “Danish Toy Dog Association's (KSS) and the Danish Kennel Club’s (DKK) breeding recommendations.

It's not just bringing puppies into the world - no, it’s very much about bringing healthy and breed standard puppies into the world, making sure they have their playful and affectionate temperament which is typical for this particular breed.
In my opinion all breeders have a huge responsibility in only using the very best breeding material and I feel obliged to do so myself.

All my dogs are fully DNA tested for all known genetic disorders for the breed additionally they have their eyes examined annually and they have all PL-0 meaning no loose knee joints.

My breeding dogs have all been exhibited for many different judges, to ensure that they have the typical characteristics and standards according to the Coton de Tulear breed standard. Several of them are even Champions in many different countries. In the daily life our dogs live with us as beloved family members, in other words - they are where we are.

I live partly in Gilleleje, North Zealand and Nr. Alslev on Falster, depending on the season - in both places our home is designed for optimal well-being for the dogs, as they always stay with us - both inside and out. We enjoy and spend a lot of time in the nature around us, as well as on the long good beaches both places - where they stretch out. Although we have gradually become a large dog family, we appreciate our daily walks. 

Iit's of  great importance for me to be able to send top socialized, mature and confident dogs on to their families, which is why they only move away from home at the age of 10 weeks. My experience has shown me that the last 2 weeks make a huge difference in their readiness to face the world. The puppies live in isolation with the mother for the first 3-4 weeks of their upbringing, after which they move into the living room / kitchen, where they gradually integrate with the rest of the pack and participate in everyday sounds and play. I have 4 generations living under the same roof - so the puppies grow up with their dog family, who all help to raise them and learn them to fit in a pack.

Feel free to contact me for any questions, or for the next litter.

Bettina
 

Rågeleje, Nordsjælland
COTON CPH Kennel by MARTENS. DENMARK COPENHAGEN  | Tlf.: +45 22424002 | bettinamartens@hotmail.com